Allegis Groups meddelande om integritetsskydd på internet

Gäller från och med: 4 maj 2018

Allegis Group, Inc. och dess närstående bolag som listas här (benämns gemensamt ”Allegis Group” eller ”vi”) värnar om din integritet. I detta meddelande om integritetsskydd på internet (”meddelandet”) beskrivs vilka personuppgifter som vi samlar in, använder, delar och lagrar samt vilka rättigheter du har i sammanhanget.  Om du har frågor om meddelandet kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Kontakta oss”.

Vi deltar i och följer kraven i ramverket för EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield som har fastställts av USA:s handelskammare beträffande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till USA. Om du vill veta mer om våra åtaganden i samband med Privacy Shield kan du klicka här.

Om Allegis Group

Allegis Group samarbetar med organisationer över hela världen för att hjälpa dem hitta och behålla duktiga medarbetare. Vi har nära samarbeten där vi hjälper kunderna att uppnå både rekryteringsmål och affärsmål. Vi hjälper också jobbsökande att nå sina karriärmål.  

Vårt tjänsteutbud inbegriper följande:

 • Bemannings- och rekryteringstjänster med inriktning på teknik, professionella tjänster och industri via Aerotek samt hanterade ingenjörstjänster via EASi.
 • Bemannings- och rekryteringstjänster med inriktning på riskhantering, regelefterlevnad, verksamhet, förändringsarbete inom affärsområden och organisation, ekonomi och konsulttjänster inom hanteringslösningar via Aston Carter.
 • Sökpool, rekrytering och flexibla bemanningstjänster för advokatfirmor och andra jurister via Major, Lindsey, & Africa and MLA-Solutions Practice Group.
 • Sökpool för chefer i hela organisationen, inklusive styrelse, chefer, mellanchefer och administratörer via Allegis partner.
 • Jobbanslagstavla och andra resurser för jobbsökande med funktionsnedsättningar och amerikanska arbetsgivare via Getting Hired.
 • Bemannings- och konsulttjänster inom IT, expertis inom IT Talent Management samt ledda, projektbaserade och outsourcade IT-tjänster via TEKsystems och TEKsystems Global Services.
 • Ett beprövat alternativ till outsourcad försäljning med anpassade säljlösningar för detaljhandeln och handel mellan företag via MarketSource.
 • Lösningar för tillfälliga och tillsvidareanställningar, rådgivningstjänster och outsourcing av rekryteringar via Allegis Global Solutions.

Situationer som avses i meddelandet om integritetsskydd

Med ”personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt identifierar dig som person.

I detta meddelande redovisar vi hur vi samlar in, använder och yppar dina personuppgifter:

(i) via vår(a) webbplats(er), tillhörande appar och innehåll som länkar eller hänvisar till detta meddelande (inklusive Allegis Groups webbplatser som listas här: Allegis Groups webbplatser), olika appar för datorer eller mobila enheter från Allegis (”appar”) och annat innehåll som gjorts tillgängligt för dig (benämns gemensamt ”webbplatserna”)

(ii) i samband med evenemang, försäljningar, marknadsföring, annonsering och rekryteringar eller vid tillhandahållandet av andra tjänster från Allegis Group till dig (med webbplatserna benämns de gemensamt ”Allegis tjänster”)

(iii) när du tillhandahåller tjänster till oss.

Detta meddelande om integritetsskydd på internet gäller inte tredje part och deras metoder. Allegis Group varken äger eller utövar någon kontroll över tredje part.

Tillbaka till början

Meddelandets innehåll

Klicka på någon av länkarna nedan för att hoppa till ett visst avsnitt:

Insamling av personuppgifter
Användning av personuppgifter
Cookies och spårning av internetaktivitet
Spridning av dina personuppgifter inom Allegis
Spridning av dina personuppgifter till tredje part
Rättslig grund till bearbetning av personuppgifter (gäller endast användare inom EES)
Överföring av data mellan länder
EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield
Dina rättigheter
Dina val
Skydd av personuppgifter
Lagring av personuppgifter
Integritetsskydd för minderåriga
Länkar till andra webbplatser och offentliga forum
Kontakta oss
Ändringar i meddelandet
Ytterligare upplysningar
Ytterligare upplysningar för kunder hos MarketSource

Insamling av personuppgifter

Allegis Group samlar in och lagrar personuppgifter från följande personkategorier:

 • Besökare: personer som besöker våra webbplatser eller använder Allegis tjänster, i syfte att tillhandahålla önskade webbplatser och tjänster till dem.
 • Jobbsökare: personer som kontaktar Allegis Group för att söka lediga platser hos oss, ansöka om att få ingå i vår bemannings- och rekryteringspool eller ansöka om jobb hos Allegis Groups kunder via vår sökpool, personaladministration eller rådgivningstjänster (i samtliga fall både online och offline).
 • Kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer och andra typer av leverantörer: medarbetare, representanter och/eller underleverantörer till kunderna, tjänsteleverantörer, leverantörer och andra typer av leverantörer som vi har en affärsmässig relation med och/eller administrerar på uppdrag av kund.
 • Referenser och andra personer som bedömer en jobbsökandes lämplighet för en viss arbetsuppgift.

Om du skickar in andra personers personuppgifter till oss eller tjänsteleverantörer knutna till Allegis tjänster bekräftar du härmed att du har deras godkännande att göra detta och att vi har tillstånd att använda informationen i enlighet med bestämmelserna i detta meddelande.

Vi samlar bland annat in följande slags uppgifter:

 • Information som skickas in till oss: Allegis Groups samlar in personuppgifter som användarna har uppgett till Allegis tjänster, t.ex. när de besöker någon av våra webbplatser, gör inlägg på våra forum eller bloggar, upprättar ett Allegis-konto för att få tillgång till vissa av Allegis tjänster (t.ex. någon av Allegis Groups jobbanslagstavlor eller vårt community), prenumererar på våra reklamutskick, anmäler sig till något av Allegis Groups evenemang eller webbseminarium eller kontaktar oss på något annat sätt.   Vi kan även komma att samla in personuppgifter offline, t.ex. när en person lämnar ut information per telefon eller muntligt under ett evenemang eller på något av våra rekryteringskontor.

Vi samlar bland annat in följande slags personuppgifter:

 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • användarnamn och lösenord när du registrerar dig på någon av våra webbplatser
 • jobbrelaterad information (t.ex. befattning, avdelning eller arbetsroll)
 • andra personers personuppgifter när du lämnar ut dem i kontaktsyfte (t.ex. referenser eller nödkontakter)
 • information från CV eller meritförteckning (t.ex. tidigare anställningar, utbildningar, språkkunskaper, säkerhetsklassning, andra jobbrelaterade färdigheter, utmärkelser och hedersbetygelser, medlemskap i föreningar och organisationer, fritidsintressen och aktiviteter samt karriärplaner, kvalifikationer eller önskemål inför framtida karriärmöjligheter, inklusive löneanspråk och önskemål om förmåner)
 • medborgarskap och arbetstillstånd.

I de fall där vi efterfrågar information från dig meddelar vi alltid i förväg huruvida personuppgifterna efterfrågas av arbetsgivaren för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig under gällande lagstiftning eller om det är frivilligt att uppge informationen. Vi meddelar dig också om tänkbara följder i det fall du väljer att avstå.

 • Information som samlas in automatiskt: Vi samlar automatiskt in vissa tekniska uppgifter från besökare på vår(a) webbplats(er), t.ex. enhetens IP-adress, inloggningsuppgifter, enhetens typ och unika ID, webbläsarens typ och version, tidszon, webbläsarens plugin-typer och versioner, operativsystem och plattform.  Det kan även hända att vi automatiskt samlar in vissa uppgifter om deras besök på vår(a) webbplats(er), t.ex. fel som har uppstått vid filhämtning och hur långvariga besöken har varit på vissa sidor. När du laddar ned, installerar eller använder appar från Allegis Group kan det hända att vi och våra tjänsteleverantörer spårar och samlar in vissa uppgifter om din enhet (t.ex. enhetstyp och unikt ID) samt vissa användningsdata för appen (t.ex. datum och klockslag då appen på din enhet försökte få åtkomst till våra servrar och vilken information och filer som laddats ned till appen baserat på enhets-ID).
 • Information som vi inhämtar från andra källor eller tredje part: Det händer att vi tar emot eller inhämtar information om våra besökare, jobbsökande, kunder och leverantörer från tredje part (t.ex. företag som utför bakgrundskontroller), andra källor (t.ex. information från offentliga webbplatser som Monster.com, CareerBuilder.com och LinkedIn) eller jobbsökarens egna referenser.  
 • Du kan även välja att ge oss tillgång till vissa personuppgifter som lagras av tredje part, t.ex. webbplatser för sociala medier.  Om du t.ex. skaffar ett konto för att få tillgång till några av våra webbplatser (t.ex. vårt community) kan du välja att importera din grundläggande profilinformation från LinkedIn (t.ex. namn, tidigare anställningar, ort, foto och kontaktuppgifter). När du ger Allegis Group tillstånd att samla in, lagra och använda dessa uppgifter i enlighet med bestämmelserna i detta meddelande om integritetsskydd förbinder sig Allegis Group att endast använda dem i de legitima syften som beskrivs nedan under Användning av personuppgifter.
 • Vi samlar in offentligt tillgänglig information från jobbanslagstavlor eller sociala medier för yrkesverksamma där individerna själva har gjort information om sin yrkeslivserfarenhet tillgänglig för rekryterare.

Känsliga personuppgifter: I samband med att vi tillhandahåller olika tjänster eller om du söker jobb hos oss eller någon av våra kunder kan det ibland hända att vi efterfrågar vissa typer av personuppgifter som i visa länder klassas som känsliga personuppgifter. Exempel på känsliga personuppgifter är ID-nummer (t.ex. personnummer), information som rör en persons etniska bakgrund, politiska uppfattning, trosuppfattning, livsfilosofi, fysisk eller mental hälsa eller tillstånd, sexuell läggning, fackmedlemskap, genetiska data, rättstvister som personen varit inblandad i eller biometriska data för identifiering.  Andra uppgifter som betraktas som känsliga (benämns gemensamt ”känsliga personuppgifter”) är utdrag ur brottsregistret med information om brottsutredningar som personen figurerat i och eventuella domar.

 • Även om vi strävar efter att minimera mängden känsliga personuppgifter som vi behandlar finns det situationer där vi t.ex. är ålagda att göra detta enligt lag (t.ex. måste vi samla in information om etnisk bakgrund, kön och funktionsnedsättningar för att uppfylla kvoteringsregler och motverka diskriminering i arbetslivet), där det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en tjänst till dig eller där vi måste göra en bakgrundskontroll med utdrag ut brottsregistret, utföra drog-/nykterhetstester eller andra lämplighetstester.  Om dataskyddslagstiftningen kräver det kommer vi att be dig om tillstånd innan vi samlar in och använder dina känsliga personuppgifter.

Tillbaka till början

Användning av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in av Allegis Group används uteslutande på sådana sätt som beskrivs i det här meddelandet och/eller på det sätt som anges vid insamlingstillfället.  I normala fall samlar vi in och använder personuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna tillhandahålla och förbättra Allegis tjänster (t.ex. våra webbplatser, närliggande bemannings- och rekryteringstjänster, söktjänster, personalhantering och rådgivning) samt efterleva gällande lagstiftning och andra myndighetsbestämmelser (t.ex. för att uppfylla kraven på arbetsgivaransvar, skatteinbetalningar och försäkringar).

Närmare bestämt använder vi dina personuppgifter till bland annat följande:

 • För att tillhandahålla och administrera Allegis tjänster samt för den interna driften (t.ex. i samband med felsökning, dataanalys, sammanställning av statistik och undersökningar).
 • För att skydda Allegis tjänster (t.ex. övervakning och skydd mot bedrägerier).
 • För att besvara kommunikation från dig.
 • För att uppfylla gällande lagar och regelverk.
 • För att hjälpa dig om du är jobbsökande.
 • För att mäta antal användare och användning av vår(a) webbplats(er), så att vi kan planera bandbredd och kapacitet därefter.
 • För att känna igen dig när du återvänder till vår(a) webbplats(er) eller andra av Allegis tjänster online.
 • För att förse dig med information om varor eller tjänster på din begäran.
 • För att skicka e-post eller andra kampanjutskick till dig om Allegis Groups marknadsföring, annonser och kampanjer i enlighet med dina angivna önskemål om marknadsföring. Du kan när som helst välja bort reklamutskick från oss (se ”Dina val” nedan).
 • För att tillgodose affärsverksamhetens behov (t.ex. dataanalyser, övervakning och skydd mot bedrägerier, produktutveckling, tjänster och erbjudanden, förbättringar, förändringar av webbplatserna, produkterna och tjänsterna samt för att bedriva och utöka verksamheten).
 • För att meddela dig om ändringar på vår(a) webbplats(er) eller i Allegis tjänster.

Personuppgifter som samlas in online via Allegis tjänster kan också kompletteras med information som du tillhandahåller via andra tjänster inom Allegis Group-koncernen, andra källor både online och offline (t.ex. jobbmässor, sociala medier (som LinkedIn), branschspecifika mässor eller andra evenemang) samt data som utvunnits via andra metoder (t.ex. platstaggar, spårning och cookies enligt nedanstående).

Vi kan även komma att använda personuppgifterna vi tar emot för att skapa anonymiserad och samlad statistik som inte kopplas till enskilda individer.

I normala fall behandlar Allegis Group dina personuppgifter av affärsmässiga och legitima skäl (t.ex. för att bedriva en affärsverksamhet och tillhandahålla de tjänster som du har efterfrågat), för att sluta och efterleva avtal med dig och/eller för att efterleva lagkrav (se beskrivning ovan). I särskilda fall, och alltid när lagstiftningen kräver det, kommer Allegis Group att be dig om tillstånd innan vi behandlar dina personuppgifter (inklusive eventuella känsliga personuppgifter).

Tillbaka till början

Cookies och spårning av internetaktivitet

Allegis Groups webbplatser använder ”cookies” och liknande teknik (t.ex. webbsignaler) till att skapa en mer personlig internetupplevelse för dig och underlätta vårt analysarbete.

En ”cookie” eller kaka är en liten datafil som sparas på hårddisken på din dator när du besöker vissa webbplatser.  En cookiefil innehåller information som användar-ID, som webbplatsen använder för att spåra vilka sidor du har besökt.

Det engelska ordet ”web bug” kallas på svenska webbsignal eller spionpixel. Det kan beskrivas som en bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som samlar information om vilken dator som används för att visa dessa.  En webbsignal kan samla in uppgifter som datorns IP-adress och tidpunkten då du visar webbplatsen eller e-postmeddelandet.

Vissa delar av Allegis Groups webbplatser använder cookies och webbsignaler som spårar trafikmönster hos användare på Allegis Groups webbplatser.  Allegis Group utför spårningen för att ta reda på hur användbar informationen på webbplatsen är för våra användare och för att se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att hjälpa användare att hitta information.

Om du inte vill att vi lägger till cookies eller webbsignaler på din dator när du surfar på vår webbplats kan du ställa in webbläsaren så att en varning visas innan cookies eller webbsignaler tillåts och sedan avvisa dem när meddelandet visas. 

Du kan även välja att avvisa alla cookies och webbsignaler genom att stänga av dem i webbläsaren. Det kan dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på Allegis Groups webbplatser.  Du behöver inte tillåta cookies för att använda/navigera på många delar av Allegis Groups webbplatser, med undantag för åtkomst till vissa av Allegis Groups webbsidor som kräver inloggning och lösenord.

Mer information om vanliga webbläsare och hur du ändringar cookieinställningarna i dem hittar du på följande webbplatser:

Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416

Apple Safari: Blockerar cookies enligt standardinställningen och tillåter bara cookies från din aktuella domän. Ändra inställningen genom att välja Safari > Inställningar > Säkerhet och sedan göra önskade inställningar.

För mer information om vilka slags cookies som används på Allegis Groups webbplatser, läs vår särskilda information om användningen av cookies som finns publicerad på samtliga webbplatser [link].

Tillbaka till början

Spridning av dina personuppgifter inom Allegis

Allegis Group kan komma att sprida dina personuppgifter till andra bolag inom Allegis Group-koncernen för användning i enlighet med det här meddelandet om integritetsskydd.  Det gäller även våra dotterbolag och närstående bolag samt vårt slutliga holdingbolag.

Den här spridningen av personuppgifter till Allegis Groups närstående bolag kan innebära att de personuppgifter som har samlats in av vissa webbplatser inom Allegis Group kombineras med information som har samlats in fristående på andra av Allegis Groups webbplatser eller offline och läggs in i en eller flera databaser för användning av Allegis Group och samtliga av dess närstående bolag.  Även här gäller att kombinerad information endast används i de syften som definieras i det här meddelandet om integritetsskydd.

Tillbaka till början

Spridning av dina personuppgifter till tredje part

Allegis Group kan komma att dela och sprida dina personuppgifter till följande typer av tredjeparter och i följande situationer:

 • Potentiella arbetsgivare eller potentiella kunder – Vi kan komma att dela dina personuppgifter när du söker jobb hos en av våra kunder inom ramen för tillhandahållandet av Allegis tjänster (t.ex. ansökningar om att få ingå i vår bemannings- och rekryteringspool, sökpool, personaladministration eller rådgivningstjänster).

  I samband med ovanstående kan vi behöva yppa viss information om tidigare anställningar (t.ex. CV, meritförteckning och närliggande information eller, i den mån lagen tillåter det, utdrag ur brottsregistret eller andra personspecifika uppgifter såsom personnummer) för kunden i fråga eller andra tjänsteleverantörer eller andra aktörer som verkar på vårt uppdrag för att underlätta eller möjliggöra placering eller anställning. Om du har fått jobb hos någon av Allergis Groups kunder via vår sökpool, personaladministration eller rådgivningstjänster kommer kunden i fråga att bearbeta dina personuppgifter i enlighet med kundens egna policyer och metoder. 
 • Efterlevnad av gällande lagstiftning – Vi kan komma att yppa dina personuppgifter för tredje part där vi är ålagda att göra detta av gällande lagstiftning, regleringar, stämningar, domstolsbeslut, juridiska processer eller förfrågningar från myndigheter, bland att gällande rikets säkerhet och polisära ärenden.
 • Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer – Vi tar hjälp av tredjeparts leverantörer, konsulter och tjänsteleverantörer för att tillhandahålla Allegis tjänster, bland annat när det gäller hjälp inom områden som rekrytering och arbetet med att gå igenom svar på platsannonser, hantera meritförteckningar/CV:n, IT-plattformar och supporttjänster, infrastruktur- och ansökningstjänster, marknadsföring, dataanalys, företagshälsovård, säkerhetsklassning, drogtester och bakgrundskontroller. I samband med att tredje part utför dessa tjänster på uppdrag åt Allegis Group kan vi vara tvungna att ge dem tillgång till personuppgifter. 

  När det gäller dataöverföringar med uppgifter från personer bosatta inom EES-området eller Schweiz som är underkastade EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield kan Allegis Group eventuellt hållas ansvariga om våra representanter behandlar dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot villkoren, såvida vi inte kan bevisa att vi inte kan hålla sansvariga för den händelse som orsakat skadan.
 • Försäljningar, köp och sammanslagningar av företag – Det kan uppstå situationer då Allegis Group, av strategiska eller andra affärsmässiga skäl, väljer att sälja, köpa, slå samman eller på annat omorganisera verksamheter. Sådana transaktioner kan, i enlighet med gällande lag, omfatta spridning av personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare eller mottagande av personuppgifter från säljare. Allegis Group vidtar som regel lämpliga åtgärder för att skydda information vid den här typen av affärer.
 • Viktiga affärsintressen och lagstadgade rättigheter – Vi kan komma att samla in och eventuellt också sprida personuppgifter och annan information i samband med utredningar, säkerhetsarbete eller åtgärder kopplade till förebyggande av olagliga aktiviteter, misstänkta bedrägerier, situationer där en person riskerar att utsättas för fysiska skador, brott mot Allegis Groups användarvillkor eller lagkrav, inklusive, men inte begränsat till, förfrågningar gällande rikets säkerhet och polisiära ärenden. Vi kan även komma att sprida dina personuppgifter till tredje part i samband med att vi väljer att hävda eller utöva våra lagstadgade rättigheter eller försvara oss mot eventuella juridiska anspråk.
 • Med ditt tillstånd – Vi kan komma att sprida dina personuppgifter för andra ändamål om du ger ditt medgivande till detta.

Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till externa företag, såvida du inte har gett oss tillstånd till detta.

Tillbaka till början

Rättslig grund till bearbetning av personuppgifter (gäller endast användare inom EES)

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beror den rättsliga grunden till insamlandet och användningen av personuppgifter på vilken typ av uppgifter det rör sig om och den specifika situationen vid insamlingstillfället.  

Normalt sett samlar vi endast in personuppgifter (i) när vi behöver tillgång till personuppgifter för att kunna uppfylla avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig, (ii) där vi har legitima skäl för behandlingen och den inte kränker dina rättigheter samt (iii) där vi har fått ditt tillstånd till att göra det.  I vissa fall har vi också en lagstadgad skyldighet att samla in personuppgifter om dig.

I de fall där vi efterfrågar personuppgifter för att efterleva lagkrav eller uppfylla avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig meddelar vi alltid i förväg huruvida det är obligatoriskt att uppge uppgifterna eller inte. (Vi meddelar dig också om tänkbara följder i det fall du väljer att avstå.)  

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter av legitima skäl (eller på uppdrag av tredje part) sker detta i regel från vår egen plattform och i samråd med dig för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och för att tillvarata legitima affärsmässiga intressen. Exempel på detta kan vara att svara på dina frågor, förbättra tjänsterna, marknadsföra produkter eller för att utreda och förhindra olagliga aktiviteter.  Vi kan även ha andra legitima skäl och om det behövs kommer vi att upplysa dig om detta i god tid.

Ibland kan det hända att du inte får det jobb som du har sökt via Allegis Group och att du i samband med din ansökan försåg oss med dina personuppgifter. Om du har angett att du är intresserad av andras jobbmöjligheter kommer Allegis att lagra dina personuppgifter för att kunna erbjuda andra jobb när de dyker upp. Om du har problem med att Allegis Group lagrar dina uppgifter i detta syfte kan du diskutera detta med din kontaktperson hos Allegis Group.

Om du har frågor eller behöver mer information om den rättsliga grunden till insamlingen och användningen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under rubriken Kontakta oss nedan.

Tillbaka till början

Överföring av data mellan länder

I egenskap av internationellt företag kan vi komma att överföra personuppgifter till andra bolag inom Allegis Group och till tredje parter i USA och andra länder än det land där du bor för vidare lagring och behandling i syfte att tillhandahålla Allegis tjänster. Sådana länder kan ibland ha dataskyddslagar som är mindre stränga än de som gäller i det land där du är bosatt. Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att trygga dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i detta meddelande och de lagar som gäller där behandlingen äger rum.  Dessa skyddsåtgärder innefattar bland annat implementeringen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler gällande överföring av personuppgifter mellan företag i Allegis Group-koncernen och vår självcertifiering i samband med Privacy Shield-ramverket som beskrivs i detalj nedan.  Mer information om skyddsåtgärderna lämnas ut på begäran.

Tillbaka till början

EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield

När det gäller personuppgifter från användare boende i EES-länderna och Schweiz har Allegis Group, Inc. och dess amerikanska dotterbolag (du får en fullständig lista över dotterbolagen i USA om du klickar här) intygat att de efterlever de krav som ställs i EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield som har fastställts av USA:s handelskammare beträffande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EES-länderna och Schweiz till USA.

När det gäller behandling av personuppgifter uppfyller vi följande Privacy Shield-principer: meddelande, val, ansvar vid överföring, säkerhet, dataintegritet och begränsad behandling, åtkomst, rättsliga medel, genomdrivande och ansvar när personuppgifter från EES-länderna behandlas i USA.

Om det uppstår en konflikt mellan bestämmelserna i detta meddelande och Privacy Shield äger Privacy Shield företräde.  Om du vill se Privacy Shield-listan och bevis på vår certifiering besöker du: https://www.privacyshield.gov.

Allegis Group är underkastad Federal Trade Commissions (FTC) jurisdiktion när det gäller vår efterlevnad av bestämmelserna i Privacy Shield.

Boende i EES-länderna eller Schweiz som anser att deras personuppgifter inte har behandlats i enlighet med Privacy Shield.principerna kan anmäla detta på flera olika sätt:

(1) Kontakta oss direkt med kontaktuppgifterna nedan. Vi svarar inom 45 dagar från mottagande av anmälan.

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076, USA
ATTN: Privacy Officer
privacyofficer@allegisgroup.com

Om du är bosatt inom ett EES-land eller Schweiz kontaktar du i stället:

Allegis Group Limited
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT, United Kingdom
ATTN: Legal Team
privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk

(2) Vi förbinder oss även att hänvisa olösta klagomål som rör integritetsskydd enligt Privacy Shield-principerna till en oberoende tvistenämnd, BBB EU Privacy Shield, som drivs av Council of Better Business Bureaus (”BBB”). BBB är en icke vinstdrivande tvistenämnd i USA.  Om du inte får en bekräftelse inom rimlig tid på att vi har tagit emot ditt klagomål eller om du inte tycker att Allegis Group har hanterat ditt ärende på ett tillfredsställande sätt kan du gå in på www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ för att få mer information och göra en anmälan.

(3) Om du är bosatt i ett EES-land kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet – eller, om du bor i Schweiz, den federala dataskydds- och informationskommissionären – som sedan kan vidarebefordra ditt klagomål till USA:s handelskammare eller Federal Trade Commission för vidare utredning.

(4) Observera att om ditt klagomål inte kunde lösas med hjälp av ovanstående metoder kan du i vissa fall inleda ett skiljedomsförfarande inför en Privacy Shield-panel.  Mer information om Privacy Shields bindande skiljedomsförfarande finns på www.privacyshield.gov/article?id=My-Rights-under-Privacy-Shield.

Tillbaka till början

Dina rättigheter

I vissa regioner (bland annat Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du särskilda rättigheter gällande personuppgiftsskyddet. Bland dessa finns följande rättigheter:

(i) rätt att få ta del av dina lagrade personuppgifter 

(ii) rätt att begära rättelse eller radering av lagrade personuppgifter

(iii) rätt att begränsa behandlingen av dina lagrade personuppgifter  

(iv) rätt till dataportabilitet. 

Under vissa omständigheter har du även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Även om vi har samlat in dina personuppgifter med ditt tillstånd kan du när som helst återkalla ditt medgivande.  Om du återkallar ditt medgivande betyder det inte att behandlingen som skedde före återkallandet blir retroaktivt olaglig. Inte heller påverkas den behandling som genomförs på andra rättsliga grunder än ditt medgivande.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta privacyofficer@allegisgroup.com (om du inte bor i ett EES-land) eller privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk (om du bor i ett EES-land eller Schweiz) så att vi kan granska din begäran och avgöra om vi kan bifalla den och om lagen tillåter detta.

Vi kan behöva vidta mått och steg för att verifiera din identitet i form av t.ex. användar-ID och lösenord innan vi kan ge dig tillgång till informationen. Detta gör vi för att värna om din integritet och säkerhet. Om du är bosatt i ett EES-land eller Schweiz behandlar vi din begäran i enlighet med bestämmelserna i EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield.

Du har även rätt att lämna in klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten angående insamlingen och användningen av dina personuppgifter.  Kontakta den nationella dataskyddsmyndigheten om du vill ha mer information.

Tillbaka till början

Dina val

Reklamutskick: Om du har godkänt detta i inställningarna om marknadsföring från oss i enlighet med gällande dataskyddslagar kan det hända att vi då och då skickar uppdateringar via e-post om kampanjer eller tjänster som vi tror kan intressera dig, t.ex. lediga tjänster i vår databas som stämmer in på dina urvalskriterier, nyhetsbrev, faktablad, undersökningar och evenemangsinformation. 

Du kan välja bort reklamutskick från oss. 

I samband med att vi begär in personuppgifter om dig på webbplatserna har du också möjlighet att välja vilken typ av kommunikation du vill få av oss.

Skydd av personuppgifter

Allegis Group gör sitt yttersta för att skydda de personuppgifter som du lämnar ut till oss.  Allegis Group använder lämpliga fysiska, tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning och spridning samt oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Allegis Group höjer säkerheten på nätet genom att använda säker serverteknik för att se till att dina uppgifter alltid är skyddade.  Våra webbplatser och andra av Allegis tjänster är utrustade med en rad sofistikerade säkerhetsfunktioner och säkerhetsmekanismer för att upprätthålla dataskyddet. Tyvärr är dataöverföringar över internet aldrig 100 % säkra och vi kan därför inte garantera säkerheten för personuppgifter som skickas över internet.

Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (om du t.ex. misstänker att ett dataintrång har skett via ditt konto) måste du omedelbart meddela oss om detta med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Tillbaka till början

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar insamlade personuppgifter i de fall där vi har legitima affärsmässiga anledningar till att göra detta (t.ex. för att förse dig med en tjänst som du har efterfrågat eller för att uppfylla lagkrav, av skattemässiga skäl eller i bokföringssyfte).  

När vi inte längre har något legitimt affärsmässigt skäl till att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem. Om detta inte är genomförbart (t.ex. om dina personuppgifter har lagrats på en säkerhetskopia) lagrar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolerar dem från vidare behandling tills det går att radera dem. 

Tillbaka till början

Integritetsskydd för minderåriga

Webbplatsen är inte avsedd att användas av barn under 13 år. Allegis Group samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 13 år. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år raderar vi uppgifterna från våra system. 

Tillbaka till början

Länkar till andra webbplatser och offentliga forum

Allegis Groups webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, som en tjänst till dig och för att förse dig med ytterligare information.  När du klickar på länkarna lämnar du Allegis Groups webbplats.  Allegis Group har inte någon kontroll över dessa webbplatser eller deras integritetsskydd, vilket kan skilja sig från det skydd som erbjuds inom Allegis Group.   Allegis Group ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på några webbplatser utanför Allegis Group-koncernen.  De personuppgifter som du väljer att lämna ut eller som samlas in av sådana tredje parter omfattas inte av detta meddelande om integritetsskydd.  Vi uppmuntrar dig att läsa igenom den tredje partens integritetspolicy innan du lämnar ut personuppgifter till dem.

Allegis Group kan komma att erbjuda anslagstavlor, nyhetsgrupper och/eller offentliga forum till användarna på sina webbplatser. All information som du lämnar på sådana platser räknas som offentlig och kan komma att användas av tredje parter. Var därför försiktig med vilka personuppgifter du lämnar ut på sådana forum.

Tillbaka till början

Kontakta oss

Om du har frågor som rör meddelandet eller om du vill utöva dina rättigheter i samband med personuppgiftbehandling vänder du dig till:

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076, USA
ATTN: Privacy Officer
privacyofficer@allegisgroup.com

Om du är bosatt inom ett EES-land eller Schweiz kontaktar du i stället:

Allegis Group Limited
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT, United Kingdom
ATTN: Legal Team
privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk

Vårt dataskyddsombud

Dataskyddsombudet (Data Protection Officer, DPO) är en oberoende rådgivare som övervakar Allegis Groups regelefterlevnad inom området dataskydd. Hon fungerar i första hand som rådgivare Allegis Group. Kontakta henne på:

Lilian Pang
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT, United Kingdom
ATTN: The Data Protection Officer
lpang@allegisgroup.co.uk

Tillbaka till början

Ändringar i meddelandet

Om vi gör ändringar i meddelandet om integritetsskydd publiceras den uppdaterade informationen på våra webbplatser och förses med datumet då ändringen gjordes. Om vi gör betydande ändringar i meddelandet kan vi även välja att underrätta dig på annat sätt, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller publicera ett meddelande på vår webbplats. Vi uppdaterar datumet i fältet ”Gäller från och med” högst upp på sidan för att markera vilket datum ändringarna träder i kraft.

Tillbaka till början

Ytterligare upplysningar

Vissa av Allergis tjänster är belagda med ytterligare meddelanden om integritetsskydd och beskriver hur webbplatsen, produkten och tjänsten i fråga behandlar personuppgifter. Det finns t.ex. ett extra integritetspolicy för MarketSource längre ned i detta meddelande.

Allegis Group agerar ibland personuppgiftsbiträde, t.ex. vid behandling av personuppgifter som vi får från våra kunder i samband med bemannings- och rekryteringstjänster, inklusive IT-bemanning, konsulttjänster, personalhantering och rådgivning.  När Allegis Group agerar personuppgiftsbiträde behandlas alla personuppgifter i enlighet med det avtal vi har med personuppgiftsansvarig.  I den utsträckning Allegis Group får förfrågningar från personer rörande behandlingen av personuppgifter kommer vi att hänvisa dessa till personuppgiftsansvarig och samordna detta.

Tillbaka till början

Ytterligare upplysningar för kunder hos MarketSource

MarketSource har ett nära samarbete med olika företag inom detaljhandeln (”MarketSources kunder”) för att hjälpa dem att marknadsföra och sälja produkter och tjänster till slutkunderna (”MarketSources slutkunder”).

I samband med att MarketSource tillhandahåller tjänster och lösningar för detaljhandeln till MarketSources kunder kan det hända att MarketSource samlar in och behandlar personuppgifter (t.ex. kontaktuppgifter, transaktionshistorik, marknadsföringsinställningar eller ort) om MarketSources slutkunder på uppdrag av MarketSources kunder och i följande syften:

 • För att bearbeta direktförsäljningar och transaktioner.
 • För att tillvarata MarketSources kunders affärsintressen, t.ex.:
  • dataanalyser, granskningar, övervakning och skydd mot bedrägerier
  • utveckling av nya produkter, tjänster och erbjudanden
  • förbättringar och förändringar av MarketSources kunders merchandising, webbplatser, webbplatser och/eller tjänster
  • identifiera trender inom användning och inköp
  • sammanställa och utvärdera effektiviteten hos MarketSources kunders interaktion med MarketSources slutkunder och olika reklamkampanjer
  • drift och expansion av affärsverksamheten.

MarketSources kunder är personuppgiftsansvariga för alla personuppgifter som rör MarketSources slutkunder. Följaktligen ska alla MarketSources slutkunder som önskar få tillgång till eller som vill ändra, komplettera eller radera felaktiga personuppgifter vända sig till relevant MarketSource-kund. MarketSource bistår givetvis alla MarketSources kunder med att uppfylla förfrågningar som inkommer från MarketSources slutkunder (de registrerade).

Tillbaka till början

© Allegis Group, Inc., 2018. Med ensamrätt.