Villkor för Allegis Group

Allegis Groups tjänstevillkor

Friskrivning och användarvillkor för webbplatsen

VI BER DIG ATT LÄSA IGENOM ANVÄNDARVILLKOREN NOGGRANT. VILLKOREN KAN HA ÄNDRATS SEDAN DU SENAST BESÖKTE WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU OCKSÅ DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Informationen på webbplatsen är tänkt att ge dig allmän vägledning i olika ämnen som har valts ut av Allegis Group. Informationen tillhandahålls utan någon form av kunskap om vilken bransch läsaren tillhör, vem han eller hon är eller de särskilda omständigheterna kring besöket. Tillämpningen och effekten av relevant lagstiftning varierar beroende på jurisdiktion. Det kan också förekomma att information på webbplatsen är fördröjd, ofullständig eller felaktig. Informationen på webbplatsen tillhandahålls under den uttalade förutsättningen att Allegis Group och de olika författare och utgivare som publicerar informationen inte utger sig för att erbjuda rådgivning eller tjänster i frågor som rör juridik, redovisning, skatter eller andra yrkesområden. Det betyder att informationen på webbplatsen inte kan betraktas som tillförlitlig eller ersätta kontakten med professionella rådgivare.

Allegis Group kan när som helst efter eget gottfinnande välja att ändra i, stänga ner eller tillfälligt pausa webbplatsen utan föregående meddelande eller ersättning till användarna. Webbplatsen kan ligga nere på grund av underhåll eller tekniska problem i datorutrustning eller av andra orsaker.

Genom att använda webbplatsen intygar du att du ska gottgöra, försvara och hålla Allegis Group skadefritt i samband med eventuella tvister, skadeståndsanspråk, förluster och frågor om ansvarighet samt alla kostnader och utgifter för försvar, inklusive men inte begränsat till advokatkostnader i direkt eller indirekt anslutning till anspråk från tredje part som är kopplat till din användning av webbplatsen i strid med dessa villkor.

UPPHOVSRÄTTIGHETER OCH VARUMÄRKESINFORMATION

Webbplatsen och all information som återfinns på den idag eller som publiceras på den framöver, inklusive men inte begränsat till artiklar, faktablad, pressmeddelanden, åsikter, texter, kataloger, guider, foton, illustrationer, varumärken, handelsnamn, tjänstemärken och logotyper (gemensamt benämnda "Innehåll") tillhör Allegis Group, dess moderbolag, närstående bolag, dotterbolag och licensgivare och är skyddade från otillåten kopiering och spridning i enlighet med USA:s upphovsrättslag, varumärkeslag, internationella avtal samt andra lagar som rör immateriell egendom. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som en uttalad eller underförstådd licens eller rätt att använda webbplatsen eller innehållet på densamma med hjälp av ramar eller liknande utan föregående, skriftligt godkännande från Allegis Group eller den tredje part som äger varumärket eller upphovsrättigheterna till materialet på webbplatsen.

Om du uppfyller samtliga villkor ger Allegis Group dig rätt att visa Innehållet, göra en (1) kopia av det och skriva ut kopian, men endast för eget, personligt och icke-kommersiellt bruk och förutsatt att du följer alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som ingår i sådant Innehåll och förutsatt att Innehållet, eller någon del av det, inte ändras.

GARANTIER

I den mån relevant lag så tillåter friskriver sig Allegis Group från varje form av garantier, uttryckliga eller underförstådda och inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet i ett visst syfte. Närmare bestämt, men utan begränsningar, lämnar Allegis Group inte några garantier om att (i) informationen på webbplatsen är riktig eller tillförlitlig, (ii) funktionerna på webbplatsen ska fungera felfritt eller utan avbrott, eller (iii) fel ska åtgärdas eller att webbplatsen eller servern där den ligger ska vara fri från virus eller andra skadliga komponenter.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter ska Allegis Group göras ansvarigt för tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller skadestånd i avskräckande syfte till följd av användning av, eller oförmåga att använda, webbplatsen eller information på webbplatsen, inte ens om Allegis Group på förhand har informerats om risken för sådana skador eller skadestånd. Under inga omständigheter ska Allegis Group samlade ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och handlingar – i avtal, skadestånd (inklusive men inte begränsat till försumlighet) eller på annat sätt – överstiga 1 US-dollar.

JURISDIKTIONSFRÅGOR

Allegis Group lämnar inga utfästelser om att informationen på webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning utanför USA:s gränser. Den som väljer att gå in på webbplatsen från en plats utanför USA gör så på eget initiativ och ansvarar själv för att följa lokal lagstiftning i den mån sådan är tillämplig.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhör Allegis Group. Länkarna har lagts upp som en tjänst till dig. Sådana länkade webbplatser kontrolleras inte av Allegis Group och Allegis Group ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser eller för eventuella länkar på dem. Det faktum att en länk finns upplagd på en webbplats som tillhör Allegis Group innebär inte att Allegis Group stöder webbplatsen och Allegis Group ansvarar inte för information som sådana webbplatser refererar eller länkar till.

MATERIAL SOM SKICKAS IN TILL SERVRAR INOM ALLEGIS GROUP OCH DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG

All information, inklusive men inte begränsat till kommentarer, förslag, idéer, bilder och andra bidrag, som skickas in till Allegis Group via webbplatsen övergår i Allegis Groups exklusiva ägo. Allegis Group har rätt att använda all information som skickas in oavsett syfte och utan begränsningar (med undantag för vad som fastställs i informationen om integritetsskydd nedan) eller någon form av ersättning till den person som har skickat in informationen. Användaren intygar härmed att han/hon själv har skapat den information som skickas in till Allegis Group och ansvarar för att den är riktig, lämplig och laglig.

HELA AVTALET

Detta utgör hela avtalet mellan parterna i den här frågan och skall inte ändras utom skriftligen och efter undertecknande av båda parter eller genom en ny publicering av Allegis Group enligt beskrivningen ovan.

INFORMATION OM INTEGRITETSSKYDD

Klicka här för att visa vår integritetspolicy.