Tidigare information om integritetsskydd på Allegis Groups webbplats

Reviderad och publicerad 19 januari 2010:

Följande webbplatser omfattas av den här informationen om integritetsskydd

Allegis Group, Inc. och dess närstående bolag (gemensamt benämnda "Allegis Group") värnar om din integritet. Allegis Group har sammanställt den här informationen om integritetsskydd för att visa att vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet. Här beskrivs hur vi hanterar dina personuppgifter på vår webbplats. Informationen finns publicerad på vår hemsida och är tillgänglig via en länk längst ner på alla sidor på Allegis Groups webbplats.

Vissa enheter eller program inom Allegis Group kan ha egna integritetspolicyer som eventuellt skiljer sig åt. Vi uppmuntrar dig därför att läsa informationen om integritetsskydd på varje enskild webbplats inom Allegis Group som du besöker och att på samma sätt stämma av skyddet för varje program som du använder dig av.

Tillbaka till början

Länkar till andra webbplatser och offentliga forum

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, som en tjänst till dig och för att förse dig med ytterligare information. När du klickar på länkarna lämnar du Allegis Groups webbplats. Allegis Group har inte någon kontroll över dessa webbplatser eller deras integritetsskydd, vilket kan skilja sig från det skydd som erbjuds inom Allegis Group. Allegis Group ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på några webbplatser utanför Allegis Group-koncernen. De personuppgifter som du väljer att lämna ut eller som samlas in av sådana tredje parter omfattas inte av Allegis Groups information om integritetsskydd på internet. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom varje företags integritetspolicy innan du lämnar ut personuppgifter till dem.

Allegis Group kan komma att erbjuda anslagstavlor, nyhetsgrupper och/eller offentliga forum till användarna på sina webbplatser. All information som du lämnar på sådana platser räknas som offentlig och kan komma att användas av tredje parter. Var därför försiktig med vilka personuppgifter du lämnar ut på sådana forum.

Tillbaka till början

Safe Harbor-ramverket

Informationen om integritetsskydd är utformad i enlighet med USA:s handelskammares Safe Harbor-principer, vilka har godkänts av EU som ett lämpligt sätt för Allegis Group att visa att företaget uppfyller bestämmelserna om integritetsskydd i EU:s dataskyddsdirektiv. Vid behandling av personuppgifter följer Allegis Group bestämmelserna i följande Safe Harbor-principer, vilka beskrivs närmare i följande dokument: ///Notice, Choice, Onward Transfer (to Third Parties), Security, Data Integrity, Access, Enforcement and Verification///should this be left in English?///. Mer information om USA:s handelskammares Safe Harbor-program hittar du på http://www.export.gov/safeharbor/.

Allegis Group följer dataskyddslagen i de länder där vi bedriver verksamhet.

Tillbaka till början

Insamling av personuppgifter

Allegis Group samlar in personuppgifter för att kunna bedriva en effektiv verksamhet och uppfylla gällande regelverk (t.ex. bestämmelser som rör anställningar, skatter och försäkringar). Allegis Group samlar in och behandlar personuppgifter om nuvarande och tidigare anställda, om personer som kan komma ifråga för anställning eller förmedling till tillsvidare- eller timanställningar hos Allegis Groups kunder samt om nuvarande och tidigare tillfälliga medarbetare inom Allegis Group (inklusive vikarier och andra medarbetare utan anställningsavtal) och kan vid tillfälle komma att samla in eller ta del av personuppgifter från sina kunder. Via vissa av Allegis Groups webbplatser samlar Allegis Group in personuppgifter som har lämnats ut på frivillig väg av användare när de upprättar ett konto på thingamajob.com eller någon annan av Allegis Groups webbplatser på vilka användare kan skapa ett konto eller på annat sätt skicka in information i syfte att söka tillfälliga eller fasta jobb, skicka in ett CV som ska läggas till i Allegis Groups databas eller söka en viss tjänst som finns listad på webbplatsen.

De uppgifter som samlas in av Allegis Group används uteslutande på sådana sätt som beskrivs i den här informationen om integritetsskydd och/eller på det sätt som anges vid insamlingstillfället. Vi använder inte dina personuppgifter i nya syften utan att först få ditt medgivande. Användningen av dina personuppgifter omfattar, men är inte begränsad till, följande:

 • för att kontakta dig
 • för att uppfylla regelverk beträffande registrering av personal
 • för att uppfylla lagar och bestämmelser
 • till löne- och personaladministration, bland annat hantering av personalförmånsprogram
 • till förfrågningar i samband med rekrytering
 • för att underlätta jobbsökningsprocessen och enklare kunna hitta ett lämpligt jobb åt dig
 • för att uppfylla avtalsbestämmelser
 • för att mäta antalet användare på och användningen av webbplatsen
 • för att lagra information om dina önskemål
 • för att känna igen dig när du besöker webbplatsen på nytt
 • till att presentera information om varor och tjänster som du har bett om eller som kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har godkänt att du vill bli kontaktad i sådana syften
 • till marknadsföring, reklam och kampanjer, meddelanden om evenemang, undersökningar, kurser och utbildningar som anordnas av Allegis Group samt
 • för att meddela dig om ändringar i våra tjänster.

De personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara exempelvis

 • våra intervjuanteckningar
 • information som har samlats in från referenser eller genom bakgrundskontroller
 • utbildningsbevis eller intyg/diplom som styrker din yrkesutbildning
 • information som behövs för att leverera lönetjänster, inklusive bankuppgifter, skatteavdrag och semesterdagar
 • information om dig och din familj, vid behov, så att de kan ta del av förmånspaket
 • referensbrev samt
 • testresultat.

I syfte att tillhandahålla tjänster till våra kunder kan vi komma att samla in personuppgifter från dem. Vi samlar enbart in sådana uppgifter i den utsträckning de behövs för att vi ska kunna utföra det arbete som vi har fått i uppdrag att sköta, och inte av något annat skäl. Allegis Group förbinder sig att följa alla villkor och förpliktelser i avtal med kunder beträffande insamling av personuppgifter från kunden.

Allegis Group underrättar samtliga identifierade personer med uppgifter i databaser om i vilka syften personuppgifter samlas in och används. I vissa situationer kan vi emellertid välja att "anonymisera" personuppgifterna, så att de inte avslöjar enskilda personers identitet. Vid den typen av användning underrättar Allegis Group inte dig om i vilka syften personuppgifter samlas in och används av Allegis Group.

Tillbaka till början

Cookies

En "cookie" eller kaka är en liten datafil som överförs från en webbplats till hårddisken på din dator. Allegis Group använder cookies för att förbättra webbplatsen och anpassa webbsidorna så att du får en mer personlig upplevelse under ditt besök. Allegis Group kan också komma att samla in uppgifter om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp.

I de flesta webbläsare godkänns cookies från webbplatsen automatiskt. Du kan emellertid välja att inte godkänna cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Observera dock att ändringen kan medföra att du inte kan visa vissa sidor eller delar av webbplatsen.

Mer information om vanliga webbläsare och hur du ändringar cookieinställningarna i dem hittar du på följande webbplatser:

Tillbaka till början

Godkännande

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi samlar in och använder information på det sätt som beskrivs häri. Om vi väljer att ändra informationen om integritetsskydd på internet publiceras ändringarna på den här webbplatsen, så att du alltid vet vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Tillbaka till början

Lämna ut personuppgifter

Allegis Group kan komma att sprida dina personuppgifter till andra företag inom Allegis Group-koncernen. Det gäller våra dotterbolag, vårt slutliga holdingbolag och dess dotterbolag.

Allegis Group är ett globalt bolag som driver ett antal webbplatser på olika platser i världen. Uppgifter och information som du frivilligt lämnar ut till oss eller som på annat sätt samlas in via någon av våra webbplatser i ett land kan komma att överföras elektroniskt till en server som används till någon av dessa webbplatser i ett annat land. Den här spridningen av personuppgifter till Allegis Groups närstående bolag kan innebära att de personuppgifter som har samlats in av vissa webbplatser inom Allegis Group kombineras med information som har samlats in fristående på andra av Allegis Groups webbplatser och läggs in i en eller flera databaser för användning av Allegis Group eller dess närstående bolag. Vi tillgodoser att din integritet är skyddad över hela världen genom att kontrollera att den här Allegis Group-webbplatsen följer de dataskyddsregler som beskrivs i den här informationen. När du lämnar ut uppgifter till Allegis Group godkänner du samtidigt att informationen kan komma att överföras till andra länder.

Företag inom Allegis Group-koncernen kan komma att använda informationen i andra länder i samband med behandling av förfrågningar från potentiella kunder eller potentiella arbetsgivare till tim- eller visstidsanställda. Allegis Group kan komma att sprida personuppgifter om dig till potentiella arbetsgivare (vid direkta förmedlingar) eller till potentiella kunder om du arbetar som timanställd och vi vill förmedla dig till en kund.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter eller annan, relaterad information om så krävs till följd av en stämningsansökan, ett domstolsbeslut eller en juridisk process. Vi kan även komma att sprida dina personuppgifter i samband med att vi väljer att hävda eller utöva våra lagstadgade rättigheter eller försvara oss mot eventuella juridiska anspråk.

Vi lämnar bara ut ett minimum av personuppgifter till sådana tredje parter i den omfattning som krävs för att tillhandahålla tjänsterna på uppdrag av oss och tredje parter har inte rätt att använda dina personuppgifter med undantag av för det begränsade ändamålet att utföra den önskade tjänsten eller transaktionen.

Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, såvida du inte har gett oss tillstånd till detta.

Det kan uppstå situationer då Allegis Group, av strategiska eller andra affärsmässiga skäl, väljer att sälja, köpa, slå samman eller på annat omorganisera verksamheter. Sådana transaktioner kan, i enlighet med gällande lag, omfatta spridning av personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare eller mottagande av personuppgifter från säljare. Allegis Group vidtar som regel lämpliga åtgärder för att skydda information vid den här typen av affärer.

Vi kan komma att samla in och eventuellt sprida personuppgifter och ytterligare information som vi har tillgång till i syfte att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkta bedrägerier, situationer som inbegriper en risk för att människor kommer till skada eller brott mot Allegis Groups användarvillkor, eller andra händelser där lagen så kräver.

Allegis Group sprider bara personuppgifter om dig som är relevanta för vår legitima affärsverksamhet eller enligt de krav som ställs för att uppfylla lagar och bestämmelser. Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till externa företag, såvida du inte har gett oss tillstånd till detta.

Allegis Group sprider inte personuppgifter om sina medarbetare utan uttalat medgivande från eller utan att underrätta den anställde enligt definitionerna i den här informationen eller i enlighet med gällande lag. Dessutom samlar Allegis Group inte in fler personuppgifter än vad som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i den här informationen, såvida inte annat begärs av en kund till Allegis Group och personen ifråga ger sitt medgivande.

Om du väljer att dra tillbaka ditt medgivande om att låta oss använda dina personuppgifter i ovan nämnda syften kommer vi att sluta använda dina uppgifter för sådana ändamål så snart det är rimligt att genomföra en sådan förändring. Allegis Group underrättar också dig om det tillbakadragna medgivandet påverkar våra möjligheter att erbjuda service till dig.

Som en del i leveransen av tjänster till våra kunder kan vi komma att sprida personuppgifter från våra kunder till tredje part i enlighet med kundens instruktioner. Vi kan komma att sprida personuppgifter till andra, men enbart i syfte att utföra det arbete som vi har ålagts att sköta och inte av någon annan anledning och vi följer alltid eventuella avtalsbestämmelser i kundavtal beträffande spridning av personuppgifter som vi får från kunden.

Tillbaka till början

Dataskydd

Allegis Group vidtar rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna vi hanterar är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Alla nuvarande och tidigare anställda inom Allegis Group, personer som söker specifika tjänster inom Allegis Group samt nuvarande och tidigare tillfälliga medarbetare inom Allegis Group (inklusive vikarier och andra medarbetare utan anställningsavtal) samt personer som kan komma ifråga för anställning, ombeds att omedelbart informera Allegis Group om eventuella förändringar som rör deras personuppgifter.

Tillbaka till början

Skydd av personuppgifter

Allegis Group gör sitt yttersta för att skydda de personuppgifter som du lämnar ut till oss. Allegis Group använder en kombination av olika tekniker, procedurer och organisatoriska åtgärder som uppfyller dagens branschstandard beträffande säkerhet för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning och spridning. Allegis Group höjer säkerheten på nätet genom att använda säker serverteknik för att se till att dina uppgifter alltid är skyddade. Allegis Groups webbplatser har en rad sofistikerade säkerhetsfunktioner och säkerhetsmekanismer för att förhindra överträdelser.

Vi ålägger våra medarbetare att värna om din rätt till integritet och konfidentialitet.

Tillbaka till början

Integritetsskydd för minderåriga

Webbplatsen är inte avsedd att användas av barn under 13 år. Allegis Group samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 13 år. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år raderar vi uppgifterna från våra system.

Tillbaka till början

Verifiering

Allegis Group genomför en årlig självutvärdering för att kontrollera att den här informationen om integritetsskydd på internet är publicerad och tillämpas inom företaget samt att den uppfyller Safe Harbor-principerna.

Tillbaka till början

För EU-medborgare

I enlighet med Safe Harbor-principerna förbinder sig Allegis Group att lösa eventuella klagomål som rör din integritet eller insamlingen och användningen av dina personuppgifter. EU-medborgare som har frågor eller klagomål som rör vår integritetspolicy ska i första hand vända sig till Allegis Group på

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076, USA
ATTN: Privacy Officer
privacyofficer@allegisgroup.com

Allegis Group förbinder sig även att hänvisa olösta klagomål som rör integritetsskydd enligt Safe Harbor-principerna till en oberoende tvistenämnd, BBB EU Safe Harbor, som drivs av Council of Better Business Bureaus i USA. Om du inte får en bekräftelse inom rimlig tid på att vi har tagit emot ditt klagomål eller om du inte tycker att Allegis Group har hanterat ditt ärende på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta

Council of Better Business Bureaus, Inc.
BBB EU Safe Harbor
4200 Wilson Boulevard, Suite 800
Arlington, VA 22203
Telefon: +1-703-276 01 00
Webbplats: www.us.bbb.org
E-post: eusafeharbor@council.bbb.org

Tillbaka till början

Förfrågningar, tillgång till och uppdatering av dina personuppgifter

Allegis Group kan behöva din hjälp med att hålla de personuppgifter som du har lämnat ut till oss uppdaterade. Du kan när som helst göra en skriftlig begäran om att ta del av de personuppgifter som Allegis Group har om dig, så att du kan kontrollera om de är korrekta och fullständiga. Du har rätt att be oss göra ändringar i dina personuppgifter vid behov. Alla förfrågningar om åtkomst är underställda relevanta åtkomstbestämmelser och undantag enligt lagen i det land där uppgifterna är lagrade.

Tillbaka till början

Kontakta oss

Om du har frågor som rör den här informationen om integritetsskydd eller om du vill kontrollera de uppgifter vi har om dig vänder du dig till

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076, USA
ATTN: Privacy Officer
privacyofficer@allegisgroup.com

Tillbaka till början

Ändringar i informationen

Om vi gör ändringar i informationen om integritetsskydd publiceras den uppdaterade informationen här och förses med datumet då ändringen gjordes. Om vi gör betydande ändringar i informationen kan vi även välja att underrätta dig på annat sätt, t.ex. genom att skicka ett e-e-postmeddelande eller publicera ett meddelande på vår webbplats. Om du vill se en tidigare version av integritetspolicyn kan du tidigare-integritetspolicy klicka här.