Algemene voorwaarden Allegis Group

Gebruiksvoorwaarden Allegis Group

Juridische disclaimer en gebruiksvoorwaarden voor deze website

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN ZIJN MOGELIJK GEWIJZIGD SINDS JE LAATSTE BEZOEK AAN DEZE INTERNETSITE ("SITE"). DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE GEEF JE AAN DAT JE AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. GEBRUIK DEZE SITE NIET ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

TOEGANG TOT DEZE SITE

De informatie op deze site betreft algemene richtlijnen over onderwerpen die door Allegis Group zijn geselecteerd. Deze informatie wordt 'blind' aangeboden, zonder enige kennis ten aanzien van de industrie, identiteit of specifieke omstandigheden van de lezer. De toepassing en het effect van relevante wetgeving varieert per rechtsgebied. De informatie op deze site kan mogelijk vertraagd worden verstrekt en weglatingen of onnauwkeurigheden bevatten. De informatie op deze site wordt aangeboden in de wetenschap dat Allegis Group en diverse auteurs en uitgevers die de betreffende informatie aanbieden hiermee geen juridische, financiële, fiscale, carrièregerichte of andere professionele adviezen of diensten verlenen. Derhalve dient de informatie op deze site niet te worden vertrouwd of gebruikt ter vervanging van advies van professionele adviseurs.

Allegis Group kan zonder kennisgeving of kosten om wat voor reden dan ook deze site wijzigen, opschorten of stopzetten. De site kan niet beschikbaar zijn als gevolg van onderhoud, een defect in computerapparatuur of om andere redenen.

Door gebruik te maken van deze site ga je ermee akkoord dat je Allegis Group zult schadeloos stellen, vrijwaren en verdedigen met betrekking tot claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief maar niet beperkt tot gerechtelijke kosten die direct of indirect voortvloeien uit een claim van derden die is gebaseerd op jouw gebruik van deze site in strijd met deze voorwaarden.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKINFORMATIE

Deze site en alle informatie die deze nu of in de toekomst bevat, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikelen, white papers, persberichten, meningen, tekst, gebruikerslijsten, handboeken, foto's, illustraties, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's (collectief, de "Inhoud"), is het eigendom van Allegis Group, zijn moedermaatschappijen, affiliaties, dochterondernemingen en licentiehouders en is beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren en verspreiden conform de Amerikaanse auteursrechtwetgeving, handelsmerkbepalingen, internationale overeenkomsten en overige intellectuele eigendomsbepalingen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het impliciet, volgens het estoppel-beginsel of anderszins verlenen van een licentie of recht voor het gebruik van deze site of inhoud die op deze site wordt getoond, via het gebruik van framing of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allegis Group of een derde partij die eigenaar is van het handelsmerk of auteursrecht op het materiaal dat op deze site wordt getoond.

Op voorwaarde dat je deze voorwaarden volledig naleeft, geeft Allegis Group je toestemming de Inhoud in te zien, één kopie ervan te maken en deze kopie af te drukken, uitsluitend voor eigen rechtmatig, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits je alle kennisgevingen betreffende auteursrechten, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten in de Inhoud behoudt en mits de Inhoud, of enig onderdeel daarvan, niet wordt gewijzigd.

GARANTIES

Voor zover mogelijk op grond van toepasselijk recht, wijst Allegis Group alle garanties, uitdrukkelijke of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, volledig van de hand. Met name, maar zonder beperking, biedt Allegis Group geen garantie dat: (i) de informatie op deze site correct, nauwkeurig en betrouwbaar is; (ii) de functies op deze site zonder onderbreking en foutloos beschikbaar zijn; of (iii) defecten worden hersteld, of deze site en de server die deze site beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Allegis Group is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of speciale schade, gevolgschade of schadeloosstellingen die voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van, deze site of de informatie op deze site, zelfs niet als Allegis Group op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Allegis Group voor alle schade, verliezen en vorderingen, al dan niet voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad (waaronder, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, het bedrag van € 1 overschrijden,

VRAAGSTUKKEN AANGAANDE DE JURISDICTIE

Allegis Group doet geen toezeggingen dat de informatie op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Als je deze site vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten opent, doe je dit op eigen initiatief en ben je verantwoordelijk voor naleving van alle plaatselijke wetgeving, indien en voor zover plaatselijke wetgeving van toepassing is.

LINKS NAAR OVERIGE SITES

Deze site kan links bevatten naar sites die niet van Allegis Group zijn. Deze links worden je alleen als dienstverlening aangeboden. Over dergelijke gelinkte websites heeft Allegis Group geen zeggenschap. Allegis Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of voor links die in een gelinkte website worden getoond. De opname van een link impliceert niet dat de site door Allegis Group is goedgekeurd en Allegis Group is niet verantwoordelijk voor informatie waarnaar op deze site wordt verwezen of waarnaar een link is geplaatst.

INFORMATIE DIE WORDT INGEDIEND BIJ ALLEGIS GROUP EN GERELATEERDE SERVERS

Alle informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of anderszins, die via deze site aan Allegis Group wordt verstrekt, is het exclusieve eigendom van Allegis Group. Allegis Group heeft het recht gebruik te maken van alle informatie die om wat voor reden dan ook is verstrekt, zonder beperking (behalve voor zover is vastgelegd in de onderstaande privacyverklaring) of tegemoetkoming voor de persoon die de informatie heeft verzonden. Je erkent dat alle informatie die je aan Allegis Group verstrekt origineel is en aanvaardt verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, geschiktheid en rechtmatigheid ervan.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en de overeenkomst zal alleen schriftelijk worden gewijzigd na ondertekening door beide partijen of via een nieuwe publicatie door Allegis Group zoals hierboven beschreven.

PRIVACYVERKLARING

Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.